پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

گزارشگری‌ مالی‌
مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی‌
اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌
شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌
عناصر صورتهای‌ مالی‌
خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌
هدف‌ صورتهای‌ مالی‌

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

پیوست استانداردهای‌ حسابداری‌ -مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

 

 

 

مقدمـه‌

هدف‌ و جایگاه‌

۱ .    جهت‌ دستیابی‌ به‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌، وجود یک مجموعه‌ پیوسته‌ از ” اهداف‌“ و ” مبانی“ مرتبط‌ که‌ بتواند ماهیت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگری‌ مالی‌ را مشخص‌ کند لازم‌ است‌. چنین‌ مجموعه‌ای‌، همانند یک قانون‌ پایه‌، در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ و حل‌ و فصل‌ مسائلی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در این‌ راه‌ پیش‌ آید، ملاک‌ عمل‌ قرار خواهد گرفت‌. علاوه‌بر مزیت‌ فوق‌، وجود یک مجموعه‌ از مفاهیم‌ نظری‌، به‌ تعیین‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌ای‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و محدود کردن‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ به‌منظور افزایش‌ قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ کمک‌ خواهد کرد.

۲ .    از آنجا که‌ مفاهیم‌ نظری‌، به‌ عنوان‌ یک نظام‌ منسجم‌ از اهداف‌ و مبانی‌ مرتبط‌، به‌منظور تهیه‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌ و تعیین‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌ای‌ در تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ تدوین‌ می‌شود لذا طبعاً نمی‌تواند تحت‌ تأثیر الزامات‌ حسابداری‌ مقرر در قوانین‌ آمره‌ قرار گیرد بلکه‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ اصول‌ مندرج‌ در آن‌ از الزامات‌ قانونی‌ فراتر رود. بدیهی‌ است‌ الزامات‌ حسابداری‌ مقرر در قوانین‌ آمره‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مدنظر قرار خواهد گرفت‌ تا سازگاری‌ لازم‌ بین‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ مندرج‌ در قانون و نحوه‌ عمل‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ایجاد گردد.

 

۳ .    در موارد محدودی‌ ممکن‌ است‌ بنابه‌ ملاحظات‌ عملی‌، بین‌ این‌ مجموعه‌ و یکاستاندارد حسابداری‌ سازگاری‌ کامل‌ وجود نداشته‌ باشد. در چنین‌ حالاتی‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ بر الزامات‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ برتری‌ خواهد داشت‌.

۴ . مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی یک استاندارد حسابداری‌ نیست‌ و لذا برای‌ مسائل‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ اندازه‌گیری‌ یا افشا، استانداردی‌ تعیین‌ نمی‌کند. معهذا از طریق‌ فراهم‌آوردن‌ اطلاعاتی‌ در مورد دیدگاه‌ بکار گرفته‌ شده‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، این‌ مجموعه‌ در رابطه‌ با تهیه‌، حسابرسی‌ و استفاده‌ از صورتهای‌ مالی‌ مفید خواهد بود. به‌ علاوه‌ مبانی‌ مندرج‌ در این‌ مجموعه‌ به‌ عنوان‌ نقطه‌ اتکایی‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ طیفی‌ از مسائل‌ حسابداری‌ که‌ در مورد آنها استاندارد خاص‌ ارائه‌ نگردیده‌ است‌، کاربرد خواهد داشت‌.

دیدگاه‌ کلی‌

۵ .    در تدوین‌ مفاهیم‌ نظری‌ حاضر، از میان‌ مفاهیم‌ گوناگون‌ سود، مفهوم‌ مبتنی‌بر ”نگهداشت‌ سرمایه‌“ که‌ متکی‌ بر مبانی‌ اقتصادی‌ است‌ مورد پذیرش‌ قرار گرفته‌ است‌.  این‌ نظریه‌ که‌ در محافل‌ حرفه‌ای‌ جهان‌ نیز مقبولیت‌ یافته‌ است‌، درآمدها و هزینه‌ها را ناشی‌ از تغییرات‌ در داراییها و بدهیها تلقی‌ می‌کند و تطابق‌ منطقی‌ آنها را تنها در پرتو ارائه‌ تعاریف‌ دقیق‌ و روشنی‌ از داراییها و بدهیها ممکن‌ می‌داند.

 

 

 

فهرست‌ مندرجات‌

¢  مقدمـه‌ ۱ تا ۱۰

• هدف‌ و جایگاه‌ ۱ تا ۴

• دیدگاه‌ کلی‌ ۵

• گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌ ۶ تا ۷

• دامنه‌ کاربرد ۸ تا ۹

• واحد گزارشگر ۱۰

• سایر موارد ۱۱

 

¢  فصل‌ اول‌ – هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱-۱ تا ۱-۱۳

• استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ ۵-۱ تا ۶-۱

• وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ ۷-۱ تا ۱۳-۱

 

¢  فصل‌ دوم – خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ ۱-۲ تا ۳۵-۲

• کیفیت‌ اهمیت‌ ۶-۲ تا ۷-۲

• خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌ ۸-۲ تا ۱۹-۲

– مربوط‌ بودن‌ ۸-۲ تا ۱۱-۲

ارزش‌ پیش‌بینی‌ کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌ ۹-۲ تا ۱۰-۲

انتخاب‌ خاصه‌ ۱۱-۲

– قابل‌ اتکا بودن‌ ۱۲-۲ تا ۱۹-۲

بیان‌ صادقانه‌ ۱۴-۲ تا ۱۵-۲

رجحان‌ محتوا برشکل‌ ۱۶-۲

بی‌طرفی‌ ۱۷-۲

احتیاط‌ ۱۸-۲

کامل‌ بودن‌ ۱۹-۲

• خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ ۲۰-۲ تا ۲۹-۲

– قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ ۲۱-۲ تا ۲۶-۲

ثبات‌ رویه‌ ۲۴-۲

افشائیات‌ ۲۵-۲ تا ۲۶-۲

– قابل‌ فهم ‌بودن‌ ۲۷-۲ تا ۲۹-۲

ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌ ۲۸ – ۲

توان‌ استفاده‌کنندگان‌ ۲۹ – ۲

• محدودیتهای‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ ۳۰-۲  تا  ۳۴-۲

– موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ کیفی‌ ۳۱-۲  تا  ۳۲-۲

– به‌ موقع‌ بودن‌ ۳۳ – ۲

– منفعت‌ و هزینه‌ ۳۴ – ۲

• تصویر مطلوب‌ ۳۵ – ۲

 

¢  فصل‌ سوم‌ – عناصر صورتهای‌ مالی‌ ۱-۳ تا ۵۰-۳

• داراییها و بدهیها ۵-۳ تا ۳۴-۳

– داراییها ۵-۳ تا ۱۸-۳

تعریف‌ دارایی‌ ۵ – ۳

حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌ ۶-۳ تا ۱۰-۳

منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ ۱۱-۳ تا ۱۴-۳

کنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ۱۵-۳ تا ۱۶-۳

معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ ۱۷ – ۳

مخاطره‌ ۱۸ – ۳

– بدهیها ۱۹-۳ تا ۲۸-۳

تعریف‌ بدهی‌ ۱۹-۳ تا ۲۳-۳

تعهدات‌ ۲۴-۳ تا ۲۷-۳

معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ ۲۸-۳

– سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها ۲۹-۳ – ۳۴-۳

قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها ۲۹-۳ تا ۳۰-۳

تهاتر داراییها و بدهیها ۳۱-۳ تا ۳۴-۳

• حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ۳۵-۳ تا ۴۲-۳

• درآمدها و هزینه‌ها ۴۳-۲ تا ۴۴-۳

• آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ۴۵-۳ تا ۵۰-۳

 

¢  فصل‌ چهارم – شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌ ۱-۴ تا ۵۰-۴

• مراحل‌ شناخت‌ ۵-۴ تا ۸-۴

• معیارهای‌ شناخت‌ ۶-۴ تا ۱۰-۴

– شناخت‌ اولیه‌ ۶ – ۴

– تجدید اندازه‌گیری‌ ۷ – ۴

– قطع‌ شناخت‌ ۸ – ۴

– شناخت‌ درآمد و هزینه‌ ۹-۴ تا ۱۰-۴

• فرایند شناخت‌ ۱۱-۴ تا ۲۷-۴

– رویدادهای‌ گذشته‌ ۱۱-۴ تا ۱۴-۴

– معاملات‌ ۱۵-۴ تا ۲۱-۴

– رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌ ۲۲-۴ تا ۲۴-۴

– قطع‌ شناخت‌ ۲۵-۴ تا ۲۷-۴

• شناخت‌ درآمد و هزینه‌ ۲۸-۴ تا ۳۶-۴

– شناخت‌ درآمد ۲۸-۴ تا ۳۱-۴

– شناخت‌ هزینه‌ ۳۲-۴ تا ۳۶-۴

• کافی‌ بودن‌ شواهد ۳۷-۴ تا ۳۹-۴

• قابلیت‌ اتکای‌ کافی‌ ۴۰-۴ تا ۵۰-۴

– اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی‌ ۴۴-۴ تا ۴۵-۴

– ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌ ۴۶-۴ تا ۴۹-۴

– وجود یک‌ مبلغ‌ حداقل‌ ۵۰ – ۴

 

¢  فصل‌ پنجم‌ – اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌ ۱-۵ تا ۳۵-۵

• نظامهای‌ اندازه‌گیری‌ ۱۰-۵ تا ۳۰-۵

– بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ ۱۱-۵ تا ۱۸-۵

– ارزش‌ جاری‌ ۱۹-۵ تا ۲۷-۵

– تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی‌ ۲۸-۵ تا ۳۰-۵

• نتیجه‌گیری‌ ۳۱-۵ تا ۳۵-۵

• پیوست‌ شماره‌ یک‌ ـ تأثیر نگهداشت‌ سرمایه‌ براندازه‌گیری‌ سود

• پیوست‌ شماره‌ دو ـ مثالی‌ ساده‌ از یک‌ نظام‌ مبتنی‌بر ارزش‌ جاری‌ واقعی‌

 

¢  فصل‌ ششم‌ – نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی‌ ۱-۶ تا ۴۳-۶

• ویژگیهای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۵-۶ تا ۱۰-۶

– ادغام‌ اطلاعات‌ ۶-۶ تا ۷-۶

– طبقه‌بندی‌ ۸-۶ تا ۹-۶

– ارتباط‌ متقابل‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۰ – ۶

• اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۱-۶ تا ۱۷-۶

– صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ ۱۱-۶ تا ۱۲-۶

– یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۳-۶ تا ۱۶-۶

– اطلاعات‌ متمم‌ ۱۷ – ۶

• ترازنامه‌ ۱۸-۶ تا ۲۱-۶

• صورتهای‌ عملکرد مالی‌ ۲۲-۶ تا ۳۷-۶

• صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد ۳۸-۶ تا ۴۰-۶

• انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ ۴۱-۶ تا ۴۳-۶

 

 

 • مقاله کامل فرکانس

  مقاله کامل فرکانس رادیوآماتور frequency فرکانس طیف الکترومغناطیسی اسکنرها یا دستگاههای بی سیم مدولاسیون مقاله کامل فرکانس دانلود مقاله کامل فرکانس رفتن به سایت اصلی مقاله کامل فرکانس         بَسامَد، تَواتُر یا فرکانس ( frequency) به اندازه‌گیری تعداد دفعاتی گویند که یک…

 • پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان اجرای مدل بهره وری فراگیر در سازمان

  پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان اجرای مدل بهره وری فراگیر در سازمان بهره وری مدیریت فراگیر بهره وری سیستم مدیریت و بهره وری توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانها دانلود پایان نامه کارشناسی رشته…

 • ضرورت وجودی و مبانی متمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده

  ضرورت وجودی و مبانی متمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده تعزیرات شرعی  مجازات های بازدارنده تعزیر در قانون مجازات اسلامی تعزیرات در قانون مجازات تعزیرات در قانون مجازات جدید 1392 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مجازات های تعزیری و…

 • شبیه سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف

  شبیه سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف اجرای برنامه موازی بر روی ابر ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر شبیه سازی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر نحوه…

 • پیشنهاد چارچوبی جهت تشخیص علل تاثیرگذار و درصد تاثیر آنها در سود و زیان بیمه با داده کاوی

  پیشنهاد چارچوبی جهت تشخیص علل تاثیرگذار و درصد تاثیر آنها در سود و زیان بیمه با داده کاوی بیمه شخص ثالث خودرو پایان نامه ارشد داده کاوی کاربرد داده کاوی در بیمه تشخیص خسارت بیمه با داده کاوی سود و…

 • بررسی الگوریتمهای مسیریابی در شبکه های سنسور بیسیم از جهت مصرف توان

  بررسی الگوریتمهای مسیریابی در شبکه های سنسور بیسیم از جهت مصرف توان پروتکل مسیریابی تجزیه و تحلیل خوشه ای شبکه های حسگر بیسیم مسیریابی شبکه مخابراتی بررسی الگوریتمهای مسیریابی LEACH و PEGASIS از جهت مصرف انرژی بررسی الگوریتمهای مسیریابی در…

 • پرسشنامه بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  پرسشنامه بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان پرسشنامه تمایل به ترک شغل پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک شغل پرسشنامه سیاست های ارزیابی عملکرد پرسشنامه سیاست های ارزیابی عملکرد…

 • مدارات تغذیه

  مدارات تغذیه مدارات تغذیه مدارات مجتمع مدارات الكترونیكی چگونگی ساخت رگولاتورهای ولتاژ دانلود مقاله مدارات تغذیه دانلود مقالات برق دانلود مقالات مهندسی برق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته برق با عنوان مدارات تغذیه   مقدمه تقریباً‌تمام مدارات الكترونیكی…

 • تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

  تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی كار كارفرما كارگری كارگر دانلود مقاله حقوق با عنوان تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره‌ 10( رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات )

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره‌ 10( رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات ) پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره‌ 10 پاورپوینت رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات پاورپوینت رویه‌های حسابداری پاورپوینت تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات پاورپوینت استانداردهای…