طراحی دستگاه مکش غلات و راهکارهایی برای بهتر شدن بازدهی آن

طراحی دستگاه مکش غلات و راهکارهایی برای بهتر شدن بازدهی آن

سیستم مكنده
سیستم مكنده غلات
طراحی دستگاه مکش غلات
طراحی سیستم مكنده غلات
طراحی دستگاه مکش غلات و راهکارهایی برای بهتر شدن بازدهی آن
دانلود پایان نامه سیستم مكنده
دانلود پایان نامه سیستم مكنده غلات
دانلود پایان نامه صنایع
دانلود پایان نامه مهندسی صنایع

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته صنایع

طراحی دستگاه مکش غلات و راهکارهایی برای بهتر شدن بازدهی آن

 

*قابل استفاده برای رشته مکانیک و کشاورزی

 

چكیده:

این پروژه طراحی سیستم مكنده غلات می باشد كه در آن سیستم فشار منفی و طول لوله و ارتفاع آن   فرض شده است. دراین پروژه با تكیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت. در آخر با محاسبات انجام گرفته یك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پیوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نیز فولاد تجارتی انتخاب شد.

 

این سیستم غلات را از یك مخزن كشتی یا سیلو جدا كرده و به فاصله ای دیگر انتقال می دهد. در واقع سیستم مكنده در صنایع زیادی كاربرد دارد كه كشاورزی یكی از آن موارد می باشد. در واقع با پیشرفت روز افزون علم و تكنولوژی سیستم های مكنده نیز روز به روز پیشرفت می كنند. این سیستم همزمان با اختراع اولین توربوجت در سال 1930 ابداع شد. در واقع این توربوجت شامل كمپرسور گریز از مركز قطبی بود كه از یك كمپرسور محوری دو مرحله ای تغذیه می شد. كه اوایل با مشكلاتی همراه بود كه یكی از این مشكلات این بود كه موتور وقتی خاموش می شد كه بنزین تا آخر می-سوخت. بعد از آن سیستم های مكنده بوجود آمد كه در آن كمپرسور عضو اصلی سیستم به شمار می آید. در حال حاضر مكنده ها با انواع قدرت و فشار موجود می باشد. 

 

در این پروژه سعی بر آن است كه ابتدا به بیان تئوریهای یك سیستم مكنده غلات می پردازیم.ما در این پروژه با تكیه بر اصول علمی برای یك سیستم مكنده مقدار فشار مكنده و توان كمپرسور و قطر لوله را تعیین خواهیم كرد و در آخر نیز با ارائه نتایج پیشنهادهای خود را برای بهتر شدن بازده سیستم ارائه خواهیم كرد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

سیستم مكنده

سیستم مكنده غلات

طراحی دستگاه مکش غلات

طراحی سیستم مكنده غلات

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-1- مقدمه و تاریخچه : [1] 1

 

فصل دوم:سیستم های جابجایی پنوماتیكی 

2-1- مقدمه: [1] 2

2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1] 2

2-3- صنایع و مواد: [1] 3

2-4- طریقه انتقال: [1] 3

2 2-4-1- فاز رقیق: 4

2-4-2- فاز غلیظ 4

2-4-3- حركت با سرعت هوا 4

2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی 4

 

فصل سوم:انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیكی

3-1- مقدمه: [1] 5

3-2- سیستم های بسته: [1] 6

3-3- سیستم های باز: [1] 7

3-3-1- سیستم های فشار مثبت 7

3-3-2- سیستم های فشار منفی 8

 

فصل چهارم :انتقال دسته ای

4-1- مقدمه: [1] 10

4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1] 10

4-3- سیستم های ضربانی: [1] 11

 

فصل پنجم :اهمیت ویژگی های مواد 

5-1- مقدمه: [1] 13

5-2- چسبندگی: [1] 13

5-3- قابلیت احتراق: [1] 13

5-4- رطوبت: [1] 13

5-5- سایش و فرسایش: [1] 14

5-6- شكنندگی: [1] 14

5-7- نقطه ذوب پایین: [1] 15

5-8- پرتوزایی: [1] 15

 

فصل ششم :اجزاء سیستم 

6-1- مقدمه: [1] 16

6-2- تامین كردن هوا: [1] 16

6-2-1- انواع سیستم های حركت دهند ی هوا 16

6-2-1-1- فن ها 18

6-2-1-2- دمنده های احیا كننده 18

6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا 18

6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها 19

6-2-2-1-1- فشار برای كمپرسور 19

6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان 19

6-2-2-2- مكنده و پمپ های وكیون 20

6-2-2-2-1- وكیوم (فشار منفی) 20

6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی 21

6-2-3- قدرت مورد نیاز 21

6-3- خطوط لوله: [1] 23

6-3-1- ضخامت دیواره 23

6-3-2- جنس لوله ها 24

6-3-2-1- بهداشت 24

6-3-2-2- لوله های پلاستیكی 25

6-3-2-3- سایش سطوح 25

6-3-3- سطح تمام شده 25

6-3-4- خمها 26

 

فصل هفتم:جریان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1] 28

7-2- قطر داخلی لوله: [1] 28

7-3- فاصله انتقال: [1] 28

7-4- فشار قابل دسترسی: [1] 29

7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1] 29

7-6- خصوصیات مواد: [1] 30

 

فصل هشتم:مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1] 31

8-2- سرعت انتقال: [1] 31

8-3- نرخ بارگیری یكنواخت :[1] 32

8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1] 33

 

فصل نهم:شرایط لازم برای هوا

9-1- مقدمه: [1] 36

9-2- فشار موجود: [1] 36

9-3- دبی حجمی: [1] 38

9-4- تاثیر سرعت: [1] 38

9-5- اثرات تراكم پذیری: [1] 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا 40

9-5-2- تاثیرات مواد 40

9-6- دبی حجمی: [1] 41

9-6-1- ادامه فرمولها 41

9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله 42

9-6-3- قانون گاز ایده آل 43

9-6-4- تاثیرات فشار 45

9-6-5- تاثیرات سیستم 46

9-7- تعیین سرعت: [1] 48

9-7-1- روابط عملكرد 48

9-8- تاثیرات ارتفاع: [1] 48

9-8-1- فشار اتمسفری 49

 

فصل دهم:افت فشار

10-1- مقدمه: [1] 50

10-2- افت فشار لوله: [1] 50

10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها 51

10-2-1-1- سرعت هوا 51

10-2-1-2- چگالی هوا 51

10-2-1-3- ویسكوزیته هوا 52

10-2-1-4- ضریب اصطكاك 52

10-2-2- روابط افت فشار 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف 52

10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله 54

10-2-2-3- خمها 54

10-2-3- تاثیرات دبی هوا 56

10-2-4- تاثیرات طول لوله 56

10-2-5- تركیب های دیگر خط لوله 57

10-2-6- افت فشار كلی 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1] 59

 

فصل یازدهم:طراحی سیستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان] 60

11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان] 61

11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان] 63

11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان] 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان] 65

11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان] 67

11-6-1- افت طولی 67

11-6-2- افت موضعی 68

11-6-3- طول معادل 69

 

فصل دوازدهم:نتیجه گیری، پیشنهادات 

12-1- مقدمه: [نگارندگان] 71

12-2- نتایج: [نگارندگان] 71

12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان] 71

12-4- پیشنهادات: [نگارندگان] 72

 

پیوست

منابع 74 

 

 

فهرست شكلها

فصل سوم

3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیكی: [1] 5

3-2- یك چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیكی: [1] 6

3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1] 7

3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1] 8

3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وكیوم)از انبار: [1] 9

فصل چهارم

4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانكر دمنده: [1] 11

4-2- سیستم ضربانی: [1] 11

4-3- طرحی از یك نوع سیستم توپی تنها: [1] 12

فصل ششم

6-1- رده بندی حركت دهنده های هوا: [1] 17

6-2- بازه تقریبی از عملكرد حركت دهنده ی هو: [1] 17

6-3- ورودی و خروجی برای كمپرسور: [1] 19

6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیكی: [1] 26

فصل هشتم

8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1] 34

8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1] 34

فصل نهم

9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبی جریان: [1] 38

فصل دهم

10-1- ضریب هد برای چند شكل مختلف: [1] 58

 

 

 

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان كمپرسور: [1] 20

6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای كمپرسور در سیستم های فشار 

پایین: [1] 22

6-3- مشخصات یك كمپرسور حلزونی: [1] 22

فصل نهم

9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1] 42

9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار 

پایین: [1] 45

9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1] 45

9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1] 46

9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریك محلی: [1] 48

فصل دهم 

10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1] 54

10-2- ضریب برای خمهای  :[1] 55

10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1] 55

10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1] 56

10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1] 57

10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1] 58

 

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1] 25

 

 

 

 • پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران بازاریابی صنایع کوچک و متوسط

  پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران بازاریابی صنایع کوچک و متوسط پرسشنامه عملکرد مدیران پرسشنامه عملکرد مدیران بازاریابی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران بازاریابی پرسشنامه عملکرد مدیران بازاریابی صنایع کوچک و متوسط…

 • جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت

  جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت جزوه بهداشت عمومی رفتن به سایت اصلی جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات   اهداف…

 • تجهیزات یك دیگ روغن داغ

  تجهیزات یك دیگ روغن داغ دانلود مقالات رشته مکانیک دانلود مقالات مکانیک آشنایی با تجهیزات یك دیگ روغن داغ مشعل دیگ روغن داغ تجهیزات یك دیگ روغن داغ رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته مکانیک آشنایی با تجهیزات یك…

 • محاسبه عملكرد منطقی با قطب‌ها (poles) و باقیمانده‌ها

  محاسبه عملكرد منطقی با قطب‌ها (poles) و باقیمانده‌ها كسری جزئی اعداد چند قطبی قطبها و باقیمانده ها سیستم ماشین حساب جبری كامپبوتری محاسبه عملكرد منطقی با قطبها و باقیمانده ها دانلود مقاله رشته حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله…

 • خلاصه کامل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

  خلاصه کامل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد خلاصه کامل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد رفتن به سایت اصلی خلاصه کامل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد به تعداد 93 صفحه pdf  مناسب اساتید…

 • بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق

  بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق ثمن در عقد بیع عقد بیع با ثمن شناور پایان نامه بیع با ثمن شناور عدم تعیین ثمن در بیع اعتبار بیع با ثمن شناور اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول مبانی نظری رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول دانلود مبانی نظری رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول پیشینه تحقیق رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول ادبیات نظری رابطه بحرانهای…

 • کنترل کیفیت آماری

  کنترل کیفیت آماری کنترل تولید کنترل کیفیت دستگاه تزریق کنترل کیفیت آماری سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق صنایع رفتن به سایت اصلی کنترل کیفیت آماری   مقدمه…

 • پرسشنامه بررسی رابطه بین ابتکارات شغلی،علائم فرسودگی و بهبود عملکرد کارکنان

  پرسشنامه بررسی رابطه بین ابتکارات شغلی،علائم فرسودگی و بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه ابتکارات شغلی پرسشنامه علائم فرسودگی پرسشنامه بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه رابطه ابتکارات شغلی و علائم فرسودگی پرسشنامه رابطه ابتکارات شغلی و بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه رابطه علائم فرسودگی…

 • پایان نامه هنر سفالگری

  پایان نامه هنر سفالگری پایان نامه هنر سفالگری پایان نامه سفالگری پیشینه سفالگری در ایران تاریخچه هنر سفالگری در ایران هنر سفال گری در دوران اسلامی پایان نامه سفالهای دوره هخامنشی پایان نامه سفالهای دوره صفویه پایان نامه سفالهای دوره…