تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی
کشورهای صادر کننده نفت
اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه
نقش نفت در توسعه اقتصادی
رشد اقتصادی
شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی
ویژگی های یک سیستم مالی کارا
بازار مالی و انواع آن

رفتن به سایت اصلی

 
تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی 
(مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)
تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)
چکیده:
بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص­های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت  است. در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری می­باشد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM   ) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش  طی سالهای2 201 -5 199  برای11 کشور عضو اوپک شامل: ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان صعودی، امارت متحده عربی، نیجریه، اکوادور، کویت،ونزوئلا می­باشد.
با توجه به اینکه در این تحقیق تأثیر گسترش مالی به وسیله 3 متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نشان داده شده است نتایج برآوردی نشان می­دهد که افزایش عمق مالی برابر 67/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی برابر 99/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی برابر 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می­باشد همچنین تأثیر گسترش تجاری در كشورهای عضو اوپک برابر 1/0-  بر رشد اقتصادی می­باشد بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر  اثر مثبت و معنی­دار گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد بخش اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مورد تایید قرار می­گیرد و در موارد دیگر رد می­شود. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی تاثیر مثبت و معنی­دار  گسترش تجاری بر رشد اقتصادی نیز رد می­شود.
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 ) بیان مساله تحقیق : 2
1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق: 4
1-3 ) هدفهای تحقیق : 5
1-4 ) سوالات یا فرضیه های تحقیق: 5
1-5 ) چهارچوب نظری تحقیق : 6
1-6) روش تحقیق : 10
1-7 )جامعه آماری و حجم آن : 10
1-8 )روش گرد آوری اطلاعات : 10
1-9 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 10
1-10 ) متغیرها و واژه های كلیدی : 10
1-11 ) پیشینه تحقیق 11
1-12 ) محدودیت و مشکلات تحقیق 13
فصل دوم:  مطالعات نظری ادبیات موضوع 14
مقدمه 15
2-1 ) بازار مالی و انواع آن 15
2-1-1)  بازار پول (بانک ) 16
2-1-2)  بازار سرمایه ( بورس) 17
2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا 20
2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20
2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24
2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی : 24
2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی  : 24
2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد : 25
2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی 25
2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت 25
2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی 26
2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی 28
2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی: 29
2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30
2-4 )  معیارهای آزادسازی مالی و تجاری 32
2-4-1 )   معیارهای آزادسازی تجاری 32
2-4-2 ) معیارهای  آزادسازی مالی 34
5-2 ) رشد اقتصادی 35
2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی 35
2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک 35
2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار 36
2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک 38
2-6-4 ) مدل رشد سولو 40
2-6-5 ) الگوی رشد درون زا 42
2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم 43
2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: 44
2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی 45
2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی 45
2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه: 45
2-8 ) نتیجه گیری: 46
فصل سوم: مبانی نظری متدولوژی تحقیق 47
مقدمه 48
1-3) پیشینه تحقیق 48
1-1-3) مطالعات خارجی 48
2-1-3) مطالعات داخلی 55
2-3) روش جمع آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده 59
3-3) جامعه آماری و حجم نمونه 59
3-4 ) نحوه محاسبه دادههای آماری 59
3-4-1) سرمایه فیزیکی: 59
3-5 ) روش برآورد مدل 60
3-5-1 ) داده های تلفیقی پانل پویا 60
3-5-2 )  تخمین زننده های GMM 64
3-5-2-1 ) روش گشتاورها 64
3-5-2-2 ) شرایط گشتاوری 65
3-6 ) تعریف تخمین زننده GMM: 67
3-7 ) مدل داده های تركیبی پویا: 68
3-7) نتیجه گیری 72
فصل چهارم:  برآورد مدل وتحلیل فرضیه 75
مقدمه 76
4-1 ) متغیرها 77
4-2 ) تصریح مدل و شناسایی الگو 78
4-3 ) روندها 78
4-3-1) بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران 78
4-3-2) بررسی روند عمق مالی 80
4-3-3 )بررسی رد میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی 84
4-3-4) بررسی روند گسترش تجاری در کشورهای اوپک و ایران 86
4– 4 ) نتایج برآورد مدل 89
4-4-1 ) آزمون مانایی متغیرها 89
4 – 4 – 2 ) آزمون همجمعی 91
آمار توصیفی داده ها 92
4-5 ) نتیجه گیری 97
فصل پنجم:  نتیجه گیری وپیشنهادات 99
مقدمه: 100
پیشنهادات برای سیاست گذاران: 103
پیشنهادات برای محققین بعدی: 104
منابع فارسی: 106
پیوست 108
فهرست جداول
جدول شماره (2-1) گروهی از شاخص های مالی 31
جدول شماره (4-1) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t  در سطح 90
جدول شماره (4-2) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t  با یکبارتفاضلگیری 90
جدول شماره(4-3) : آزمون همجمعی 92
جدوال شماره(4-4) آمار توصیفی 93
جدول شماره( 4-5 ): مدل برآوردی کشورهای اوپک 94
فهرست نمودارها
نمودار شماره ( 4-1 ):روند  میزان تولید ناخالص  داخلی در کشورهای اوپک و ایران 80
نمودار شماره ( 4-2 ):روند تغییرات تولید ناخالص  داخلی در کشورهای اوپک و ایران 80
نمودار شماره (4-3 ) : روند عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران 83
نمودار شماره (4-4) : روند تغییرات عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران 83
نمودار شماره (4-5):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش دولتی در کشورهای عضو اوپک و ایران 85
نمودار شماره (4-6):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی در کشورهای اوپک و ایران 85
نمودار شماره (4-7):مقایسه میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی  و دولتی در کشورهای اوپک 86
نمودار شماره (4-8): روند تغییرات توسعه تجاری در کشورهای اوپک و ایران 87
 

 • پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان محقق ساخته شده

  پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان محقق ساخته شده پرسشنامه توانمندسازی کارکنان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان در سازمان پرسشنامه سنجش توانمندسازی کارکنان پرسشنامه میزان توانمندسازی کارکنان دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان دانلود پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (peq) پرسشنامه توانمندسازی نیروی انسانی…

 • پاورپوینت سیستم مدیریت عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور)

  پاورپوینت سیستم مدیریت عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور) دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور با موضوع سیستم مدیریت عملکرد کارکنان پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور پاورپوینت…

 • تاثیر اهمیت فناوری اطلاعات بر كاهش هزینه های عملیاتی

  تاثیر اهمیت فناوری اطلاعات بر كاهش هزینه های عملیاتی فناوری اطلاعات فروش الكترونیكی هزینه عملیاتی شركت آب و فاضلاب تاثیر اهمیت فناوری اطلاعات بر كاهش هزینه های عملیاتی تاثیر اهمیت فروش الكترونیكی بر كاهش هزینه های عملیاتی دانلود مقاله مدیریت…

 • علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران

  علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران اطلاعات مالی صورتهای مالی صورت های مالی تلفیقی علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری…

 • بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی سنگ نمک و نحوه پیدایش آن

  بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی سنگ نمک و نحوه پیدایش آن کارنسارهای نمک معادن نمکی ایران کانی شناسی نمک گنبدهای نمکی در ایران دانلود پایان نامه نمک بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی سنگ نمک و مدلهای پیدایش آن دانلود پایان…

 • تحلیل نقوش فرش قدیم و جدید ترکمن

  تحلیل نقوش فرش قدیم و جدید ترکمن نقوش فرش ترکمن نقوش در فرش ترکمن تحلیل نقوش فرش قدیم ترکمن تحلیل نقوش فرش جدید ترکمن بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن ساختار فرش اصیل ترکمن ویژگی های بافت و ساختار فرش…

 • بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد

  بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد حقوق اختصاصی زن حقوق اختصاصی مرد تفاوتهای حقوقی زن و مرد شباهتهای حقوقی زن و مرد بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه رشته…

 • مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک تجارت با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها

  مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک تجارت با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها ریسک اعتباری رتبه بندی اعتباری مدیریت ریسک اعتباری تحلیل پوششی داده ها دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته مدیریت مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره شغلی با عنوان اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه (مطالعه موردی:بیکاران شه

  پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره شغلی با عنوان اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه (مطالعه موردی:بیکاران شه خلاقیت بیکاری نقش و جایگاه كارآفرینان روانشناسی و علوم تربیتی بیکاران شهر تهران دانلود پایان نامه…

 • بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی

  بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی فساد اداری راهکارهای مبارزه با فساد اداری دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت بررسی فساد اداری در ایران…