بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه
مدیریت پسماند شهرستان ایذه
پسماند شهرستان ایذه
مدیریت پسماند شهری
پسماند شبه خانگی
اتوکلاو
زباله سوز
نوک تیز
رادیواکتیو

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته بهداشت محیط
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96-95
چكیده:
از جمله موارد مطرح در بحث توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان خوزستان بامطالعه شهر ایذه موردمطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و كاربردی است. نتایج نشـان داد كـه كل پسماند تولیدی این شهر حدود 165 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر ایذه در سـال 1395-96 مورد بررسی قـرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر ایذه 165 تن می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر 60225 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 810 گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها كمی بیشتر می‌باشد. در سیستم مدیریتی موجود مشكلات مختلفی از جمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملكرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای كلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.
 کلمات کلیدی:
مـدیریت پسماند
توسـعه شهری
اثرات زیست‌محیطی
مواد زائد شهری
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………….2
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….3
مدیریت پسماند شهری ……………………………………………………………………………………4
1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری …………………………………………………….4
1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ………………………………………………………………6
1-1-1 تولید ………………………………………………………………………………………………….6
1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش ………………………………………………………………………..6
1-1-3 جمع‌آوری ……………………………………………………………………………………………7
1-1-4 حمل‌ونقل …………………………………………………………………………………………..8
1-1-5 پردازش و بازیافت ………………………………………………………………………………….8
1-1-6 دفن نهائی ………………………………………………………………………………………….8
1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان …………………………………….9
1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ………………………………………………………………………..9
1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ……………………………………………………………………11
1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ……………………………………………………………………..13
1-4 انواع مواد زائد جامد شهری …………………………………………………………………………15
1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری ……………………………………………………………18
1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن …………………………………………………..19
1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ……………………19
1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری ……………………………………………………22
1-7-1 کاهش تولید مواد زائد ……………………………………………………………………………..23
1-7-2 استفاده مجدد ……………………………………………………………………………………..23
1-7-3 بازچرخش …………………………………………………………………………………………..24
1-7-4 بازیافت ………………………………………………………………………………………………24
1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری …………………………………………..24
1-8-1 پردازش در محل ……………………………………………………………………………………25
1-8-2 آسیاب کردن ……………………………………………………………………………………….25
1-8-3 تفکیک و جداسازی ………………………………………………………………………………..25
1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) …………………………………………………………………….26
1-8-5 کمپوست خانگی …………………………………………………………………………………..26
1-8-6 سوزاندن …………………………………………………………………………………………….26
1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ………………………………………………………..27
1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد …………………………………………………………………….30
1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی …………………………………………………………………….32
1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ………………………………………………………….33
1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری …………………………………………………………………34
1-10-3 بازیافت مواد از زباله ………………………………………………………………………………34
1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ………………………………………………………………………35
1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله…………………………………………………………36
1-11 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..36
1-12 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….38
1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective)……………………………………………………….38
1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ………………………………………………………38
1-12-3 اهداف كاربردی طرح ………………………………………………………………………39
1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح …………………………………………………………………………………………..39
1-13 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..39
فصل دوم روش کار …………………………………………………………………………………………..42
2-1 منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 43
2-2 روش کار …………………………………………………………………………………………………43
فصل سوم یافته‌ها و نتایج ………………………………………………………………………………….45
3-1 مدیریت پسماند …………………………………………………………………………………………46
3-2 منابع تولید پسماند ……………………………………………………………………………………..46
3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان ایذه ………………………46
3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی …………………………………….47
3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ………………………………48
3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ……………………………………………….49
3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه های موقت ………………………………………………………….50
3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه های موقت به محل دفن …………………………………………..50
فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………….54
4-1 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………….55
4-2 مقایسه ایذه با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها ………………………………..55
4-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….58
فصل پنجم منابع ………………………………………………………………………………………………60
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا ………………………………….. 10
جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا …………………………………. 12
جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ………………………………12
جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) …………………….14
جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد …………………………….. 17
جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ………………………………………… 20
جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور ……………………………………………. 21
جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط
و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ………………………………………………………….. 22
جدول  9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ………………………………………………………. 28
جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ………………………………50
جدول 1-4: مقایسه ایذه با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها …………… 57
  
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          صفحه
نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد…………………………… 56
نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ……………………………. 56
نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست …………………………………. 57
 
فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                           صفحه 
تصویر 1-10 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………..51
تصویر 3-3 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………….52
تصویر 4-3 سوزاندن غیربهداشتی پسماندهای شهر در محل دفن ………………………….52
تصویر 5-3 سگ‌های ولگرد در محل دفن پسماندها ……………………………………………53
تصویر 6-3 محل دفع پسماندها …………………………………………………………………..53

 • تشریح کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی و نحوه تولید آنها در سیستم CDMA

  تشریح کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی و نحوه تولید آنها در سیستم CDMA کدهای CDMA دسترسی به کانال دسترسی چندگانه با تقسیم کد سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد تشریح کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی و نحوه تولید آنها در سیستم…

 • کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی

  کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی رفتن به سایت اصلی کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی به تعداد 69 صفحه pdf     درس اول : بخش 1- الکترومایو گرافی ( ثبت تغییرات الکتریکی…

 • بازبینی متون تاریخی فارسی دوره صفویه با تكیه بر مفهوم ایران و ارائه دوره بندی جدیدی از سلسله صفویه بر اساس متون تاریخی فارسی این دوره

  بازبینی متون تاریخی فارسی دوره صفویه با تكیه بر مفهوم ایران و ارائه دوره بندی جدیدی از سلسله صفویه بر اساس متون تاریخی فارسی این دوره دوره صفویه مفهوم ایران بازبینی متون تاریخی فارسی كهن ترین نثر تاریخی فارسی دانلود…

 • کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک

  کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک سیستم مدیریت استراتژیک روش‌های نوین سنجش عملکرد سازمان‌ها كپلن و نورتون برنامه‌ریزی استراتژیک ارزیابی متوازن مدل ارزیابی متوازن کارت امتیازی متوازن رفتن به سایت اصلی کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان…

 • بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش

  بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش رابطه ساختار سازمانی بر مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش در شرکتها استقرار مدیریت دانش در شرکتهای شهید رجائی پایان نامه تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش پایان…

 • مسؤولیت مدنی دولت

  مسؤولیت مدنی دولت مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمندان جبران خسارت دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت مفهوم خطای کارمند دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق مسؤولیت مدنی دولت  …

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب سازمان تامین اجتماعی با DEA

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب سازمان تامین اجتماعی با DEA ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی  با DEA ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مبانی نظری…

 • شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

  شرط عدم مسولیت در حقوق ایران جرم مسولیت شرط عدم مسئولیت دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته…

 • پاورپوینت كار آفريني چيست و كارآفرين كيست؟

  پاورپوینت كار آفريني چيست و كارآفرين كيست؟ پاورپوینت كار آفريني چيست وكارآفرين كيست كار آفريني چيست وكارآفرين كيست تعريف كارآفرين از ديدگاه شومپيتر تعاریف کارآفرینی مهمترین نقش های کارآفرین ها در توسعه اقتصادی واجتماعی انواع كارآفريني كارآفريني فردي كارآفريني سازماني…

 • تاثیر اندازه فر بر قدرت و ضعف قهرمانان در شاهنامه فردوسی

  تاثیر اندازه فر بر قدرت و ضعف قهرمانان در شاهنامه فردوسی فرّ فره ّ ایزدی خوره زرتشت شاه پهلوان اوستا معنی فر شاهنامه فردوسی تاثیر اندازه فر بر قدرت و ضعف قهرمانان دانلود مقاله ادبیات دانلود مقاله ترجمه شده ادبیات…